KONKLUSJON.

'En god forsker kjennertegnes ved at han eller hun
evner å forkaste selv sitt kjæreste teoretiske hjertebarn
hvis det viser seg å ikke holde mål i møte med virkeligheten'.
Jostein Riiser Kristiansen ((222)


Mange teologiske forskere og vanlige kristne vil være uenig med meg i mine konklusjoner, tolkninger og argumenter. Det er slik også innen vitenskapelig forskning at de fleste finner bekreftelsen de søker. Dette gjelder også teologisk forskning, hvor det er stor forskjell mellom liberale og konservative forskere. De fleste vil derfor finne noen som støtter deres tro og tolkning. Albert Schweitzer mente om den teologiske forskningen at 'hver enkelt forsker i sin fremstilling av Jesus hadde funnet frem til en like presis historisk Jesus som svarte til vedkommendes egne religiøse og etiske idealer'(7). En interessant studie er Arne Garborg's bok 'Jesus Messias', hvor også hans oppgjør med bibelens Jesus er i overensstemmelse med Garborgs politiske syn og frykt for helvete.

Jeg mener ikke at det jeg er kommet fram til er sannheten, men min vurdering og forståelse av den teologiske forskningen, bibelkunnskap og egne religiøse erfaringer. Det gode er at jeg nå er i bedre stand til å avgjøre hva og hvorfor jeg vil tro, fordi jeg nå har et grunnlag til å kunne vurdere troverdigheten i den kristne troen, ikke lenger hva andre mener jeg skal tro. En fordel er at jeg nå kan betrakte den kristne troen både fra innsiden og utsiden, også hva fornuften sier om troverdigheten, fordi jeg ikke lenger er forpliktet til å måtte tro ut fra tilhørighet eller ansettelser, som derfor ikke får konsekvenser for hva jeg tror. Kristne ledere som bestemmer hva de - og andre - skal tro, er forpliktet til å tro det godkjente og aksepterte, både ut fra ansettelsesbetingelser og deres faglige og sosiale miljø, i tillegg til at de av ulike årsaker tror det de er opplært til å tro.

Min konklusjon er at jeg ble lurt til å tro at den jødekristne troen er historisk og virkelig, men viser seg å være basert på myter. Mine vurderinger er både på et teologisk og psykologisk grunnlag, hvor det ikke bare er det teoretiske, men også den praktiske erfaringen. Det bibelske materialet forteller i stor grad om konkrete saker, ikke bare om livsfjerne himmelske teorier, hvor Jesus krever radikal handling og Paulus spirituelle opplevelser. Slike konkrete handlinger savnes i kirken og erstattes av dogmer og ritualer. All religion er basert på tro, men likevel betraktes troen som om det er noe en vet, på tross av at det bare er noe en tror, uten å sjekke kildene. Indoktrinering fører til at hjernen oppfatter det en tror er sant, fordi en er lært opp til å tro det er sant. Imidlertid er det grad av sannsynlighet og troverdighet som må ligge til grunn når en skal vurdere den religiøse troen og teologisk forskning. Det er derfor naturlig at de fleste kristne ikke kan tro på min tolkning av de bibelske skriftene, fordi hjernen er så indoktrinert av den respektive troen at det nesten er umulig å tenke det ikke er troverdig. Hadde jeg presentert mitt materiale for meg selv før mitt oppgjør med troen og mitt liv, ville jeg ikke trodd på det, fordi den mentale harddisken først måtte være motivert til å vurdere nye tanker og teorier. Uten den terapeutiske prosessen og friheten fra religiøse forpliktelser, ville det ikke vært mulig for hjernen å ta imot og vurdere alternative tanker om troen.

Min tro er derfor at:

- Den jødiske guden Jahve er en avgud på linje med alle andre kulturers avguder, skapt av jødene slik de ville ha ham, som den største, mektigste og eneste sanne guden.
- GT er basert på jødiske myter som ikke er troverdige historiske hendelser. Alle Abrahams barns religioner - jødedom, kristendom og islam - er derfor mytologi.
- NT bygger på de jødiske mytene, samtidig som kristne skaper sine egne myter, som heller ikke er troverdige.
- GT og NT bygger i stor grad på almenreligiøse myter fra nabokulturenes religioner og mytologier, men tilpasset jøder og kristne og derfor ikke originale eller ekte.
- Jesus trodde han var jødenes Messias som skulle opprette riket for Israel. Derfor ventet disiplene og jødekristne i Jerusalem på at deres jødiske messias skulle komme tilbake.
- Det var Paulus som grunnla kristendommen og den kristne teologien, på bakgrunn av sin jødiske tro og synske opplevelser.
- Etter avtale med Peter og den jødekristne menigheten i Jerusalem skulle Paulus gå til hedningene og de til jødene. Jesus kan derfor ikke ha gitt noen misjonsbefaling til Peter og disiplene.
- Adam-myten er basert på skapelse, ikke evolusjon. Derfor ikke behov for en annen Adam - Jesus - som skal gjenopprette den første Adams synd, fordi det finnes ingen 'første Adam'.
- Jomfru-myten er ikke mulig fordi genetisk arvemateriale også kommer fra kvinnen, ikke bare mannen. Derfor kunne ikke Jesus være syndfri og istand til å frelse andre.
- Satan-myten oppstod i senjødedommen for å skille de 'ekte' jødene fra de 'falske' og ikke årsak til ondskapen. Ondskapen er menneskelig, slik også kjærlighet er det.
- Oppstandelses-myten er basert på uklare vitner, psykiatriske og synske opplevelser som under-graver troen på oppstandelsen.
- Den Hellige Ånd forveksles med parapsykiske evner og metafysiske energier som fører til paranormale reaksjoner som er tilgjengelig for alle.
- Alle religioner er mytologi, fordi ingen kan vite om det finnes noen Gud. Mangfoldet av guder, religioner og sekter, viser at de er menneskeskapte.