PARAPSYKOLOGI

'Ikke alt som kan telles, teller,
og ikke alt som teller, kan telles'.
Albert Einstein


Jeg foretok en undersøkelse om New Age, de nyreligiøse alternativene som i stor grad handler om spirituell tro og erfaring, men også medisinsk og terapeutisk behandling. Som tidligere nevnt er det mye som taler for at teologi er psykologi, menneskelige forestillinger, bevisst og ubevisst. Paranormale fenomen som vi ikke har forklaringer på ble tidligere tillagt gudene, men idag ser vi det også utenfor tradisjonelle religioner og sekter, uten guder og djevler. Spørsmålet er hva som kan være årsaken til uforklarlige og oversanselige fenomen som healing, telepati, klarsyn, prekognisjon, retrokognisjon, psykokinese, ut-av-kroppen-opplevelser, nær-døden-opplevelser, tidligere-livs-opplevelser o.a., som i stor grad preger det nyreligiøse. For de fleste er det ukjent, men likevel er slike paranormale erfaringer vanligere enn en skulle tro. Grunnen til at jeg velger å bruke ordet parapsykologi er fordi jeg tror paranormale - og religiøse - fenomen i stor grad har psykiske årsaker, hvor transpersonlige evner kan gjøre seg bruk av eventuelle metafysiske energier. Det vi vet er at paranormale erfaringer skjer, så får det være uklart om det har psykiske eller metafysiske årsaker, men ser bort fra guder og djevler.
Sentralt i det nyreligiøse er at det spirituelle finnes i mennesket, at guds rike er i oss, slik også NT sier. Det har likheter med den kjente innskriften på Apollotemplet - Kjenn deg selv - og Georg Hygen skriver at hvis vi skal følge denne leveregel 'må vi også lære det skjulte menneske i vårt indre å kjenne. Det er en del av oss selv, og en meget viktig del'(157). Det er dette NA i hovedsak dreier seg om, det indre menneskelige potensiale, men også troen på eksterne metafysiske energier, som tilsammen gjør at mennesket får en slags gudestatus, fordi gudsriket er i oss.
Det var Alice Bailey som i 1920-årene innførte begrepet New Age, hvor hun i en av sine bøker ville beskrive sin tro på 'en ny tidsalder som snart skulle bryte igjennom, en tidsalder frigjort fra materielle bånd, og hvor alle mennesker, etter en åndelig og psykisk opp-våkning, vil se at hele universet er gjennomstrømmet av energier. Det er en tidsalder preget av mennesker som har fått en eterisk visjon, en tid hvor mennesker vandrer i lyset'(158). Dette var også sentralt i Paulus' teologi, men som kirken erstattet med myter og ritualer.
For Rudolf Steiner var antroposofien veien til en høyere erkjennelse av den åndelige verden, det som tidligere var betinget av den kristne troen. Han mente at 'I prinsippet skulle det derfor ikke være nødvendig med en kirke og en kult. Det ville, ifølge ham, bli et tilbakelagt stadium for dem som befant seg i fronten av verdensutviklingen. Erkjennelse skulle erstatte tro og åndsvitenskap skulle ta religionens plass'(159). Han ønsket derfor en omfattende reform av kristendommen, hvor læren om Kristus i oss var sentral, men hvor den nye kirken insisterte på dogmefrihet og viten i stedet for tro.
Det særegne ved New Age er at det ikke har en overordnet organisasjon, bundet av dogmer eller ritualer, guder eller religioner, og derfor opp til den enkelte hva de vil tro, og skaper gudene slik de passer inn i deres verden. Psykiatere som Jung, Assagioli, Frankl og andre hadde religiøse holdninger og erfaringer, men langt fra den kristne gudetroen. Jung sier at han ikke bare trodde på Gud, men visste det fantes en Gud, hvor han imidlertid tar sterk avstand fra kirkens tro, uten å fornekte gudstroen, slik også Arne Garborg sier at at han er religiøs, selv om han ingen religion har. Jan Lockert forteller om en kvinne hvor holotropisk terapi førte til en sterk tro på Gud, men 'ikke den troen kirken forkynner'(160), slik også NA former sin tro ut fra egne erfaringer, ønsker, lengsler og behov. Det gode er at i vår tid er det ikke noe som hindrer oss i å skape vår egen gud, tro og religion - bortsett fra hos muslimene og andre fundamentalister.
Dr. Raymond A. Moody sier at 'I løpet av de to siste tiårene har et stort antall mennesker i den vestlige verden erkjent at det kan eksistere andre virkeligheter i tillegg til den daglige som vi er vant til å forholde oss til fra barndommen av. Undersøkelser har gjort det viden kjent at et stort antall psykisk friske mennesker i dag, flere hundre år etter vitenskapens inntog, har hatt opplevelser som kun kan betegnes som paranormale'(161). Det er dette som nå skjer i det nyreligiøse, hvor religiøse erfaringer og paranormale opplevelser, som tidligere var betinget av guder, viser at de har andre årsaker.
Kaldestad mener vi står overfor et paradigmeskifte, hvor religiøse erfaringer ikke lenger er betinget av det religiøse, og viser til Grof's LSD-forskning som viste 'erfarte visjoner av demoner og guder, ja, hele mytologiske historier, fra kulturer og religioner som forsøks-personen ikke hadde hatt forkunnskap om. Han konkluderte med at eldgamle spirituelle læresystemer i ulike religioner hadde kartlagt med forunderlig nøyaktighet de ulike nivåer og typer av erfaringer som oppstår i endrede, ikkeordinære bevissthetstilstander'(162). Han mente også at 'den menneskelige psyke er uttrykk for og refleksjon av en kosmisk intelligens og bevissthet som gjennomsyrer hele universet og alt eksisterende', samt 'at den spirituelle dimensjon er en nøkkelfaktor i den menneskelige psyke og i universet'(163).
Endrede bevissthetstilstander kan skje gjennom religiøse teknikker, psykologiske metoder, kjemiske midler, meditasjon, intens søken o.l., som derfor ikke er et religiøst fenomen. Gjennom det kollektive ubevisste, universelle bevissthetsfelter eller andre ukjente energifelt, synes det mulig å få kontakt med historiske epoker og erfaringer, det mange tolker som reinkarnasjon, men kan være innblikk i menneskehetens forhistoriske arkiv. Det er slike felt vitenskapen viser til i grenselandet mellom det fysiske og metafysiske, materielle og immaterielle, det parapsykiske og psykiske. Det interessante med moderne fysikk er at en ikke skiller mellom løs og fast materie, rom og stoff, partiklene og det tomme rommet, hvor 'partikler er bare lokale fortetninger av feltet, konsentrasjoner av energi som oppstår og forsvinner(164), slik også atomene består mest av tomrom.
Einstein mente at 'materien utgjøres av de områdene i rommet der feltet er ytterst intenst. I denne nye formen for fysikk er det ikke noen plass til både felt og materie, for feltet er den eneste virkeligheten''(164). Copra sier at den moderne teoretiske fysikken 'har ført vårt blikk fra det synlige - partiklene - til den underliggende enheten, feltet. Materiens nærvær er bare en forstyrrelse av feltets fullkommenhet på det stedet, noe tilfeldig - en kunne nesten si en skjønnhetsflekk. Orden og symmetri må søkes i det underliggende feltet'(165). Det interessante er at vitenskapen ikke skiller mellom felt og materie, hvor den grunnleggende energi er i feltet, ikke materien. Det virkelige er altså ikke det synlige, men det usynlige - feltet, energien, tomrommet - slik det også er med gudsforståelsen. Om der ligger en universell bevissthet og spiritualitet bak denne energien, slik noen mener, vet vi enda ikke noe om.
Kaldestad spør derfor om det finnes et åndelig og et materialet univers som er i dyp samklang med hverandre, hvor 'En ny total fysisk teori for hele universet kan muligens føre til at vi ikke bare påviser alokale sammenhenger, men også akroniske sammen-henger. Kanskje våre forestillinger om rom og tid er for primitive til at vi kan fatte universets grunnstruktur? Kanskje universet og alt bevisst liv i universet henger sammen og er i kontakt med hverandre, uavhengig av avstander i tid og rom? Det vil i så fall forklare mange ting innenfor religionene, transpersonal teori og parapsykologi, men det er en dristig hypotese'(163).
Raknes mente de gamle religiøse forestillingene vil dø ut av seg selv: 'Hva religionen angår, tror jeg at alt, særlig religiøst i enhver levende og opplevet religion er en fortolkning av spontane følelser av liv og kontakt med noe annet enn ens bevisste jeg, fortolket i overensstemmelse med det samfunn hvor det finner sted. Vi må forutsette, at når slike følelser av liv og kontakt blir alminnelige, uten å være knyttet til eller betinget av noen spesifikk tro, vil nåtidens dogmatiske religioner oppløses og til sist forsvinne som eksisterende helheter. Det er mulig at man må finne nye former til å fremme og organisere denne levende kontakt på, men det er også mulig at den blir en naturlig del av ethvert sunt menneskes hverdagsliv'(166). Det nyreligiøse er i ferd med å erstatte de gamle religiøse forestillingene og Victor Frankl mente utviklingen ikke førte bort fra religionen, men bort fra 'de forskjellige konfesjoner som tilsynelatende ikke har annet å gjøre enn å bekjempe hverandre og stjele de troende fra hverandre'(167). Derfor 'går vi ikke mot en universell religion, langt snarere mot en personlig - en i dypeste forstand personalisert religiøsitet, det vil si en religiøsitet hvor enhver kan finne frem til sitt eget personlige språk ut fra hver persons eget vesen og bruke det i sin henvendelse til Gud'(167). Det er dette som nå skjer i vår tid og nyreligiøsiteten.
Alternativ behandling tilbys hele mennesket, både religiøst, psykisk og somatisk, og selv om noe kan være uforståelig og spekulativt, banalt og enfoldig, er det for enkelt å bortforklare det som skjer som resultat av overtro eller fantasi. Det interessante er hva som er årsak til at ikke bare naturlige og forklarlige, men også overnaturlige og uforklarlige ting skjer, spesielt når det ikke er av religiøs karakter. For å vise et bilde av det mang-foldige spekter av alternativer som finnes i NA, kan nevnes yoga, astrologi, okkultisme, sjamanisme, spiritisme, bevissthetsutvidende teknikker, reinkarnasjon, Gaia-hypotesen, transpersonal psykologi, krystaller, visualisering, kanalisering, healing, chakra, balansering, zen-meditasjon, akupunktur, tantrisk yoga, aura-tolkning, irisdiagnostikk, tarot-kort, skytsengler, gudinnereligion, flow, automatisk skrift, massasjeteknikker, engleskoler, sjette sans, readings, pusteteknikker, åndelige veiledere, indre healere. Imidlertid er det ikke så ulikt kristne forestillinger og erfaringer, hvor tro, tolkning og ulike erfaringer blir avgjørende.
Titlene på noen av de bøkene som florerer i NA-miljøene gir også en pekepinn på hva det dreier seg om, selv om det norske kun er en liten del av det internasjonale tilbudet. Hos en norsk bokklubb som har spesialisert seg på denne type litteratur, finnes bl.a. følgende titler: Vekk din indre healer: Gjenskap forbindelsen til universet ved hjelp av de nye energi-frekvensene. Møt din skytsengel. Hvorfor vonde ting skjer: Den klarsynte sannheten om livets utfordringer. Din kropp speiler ditt sinn: Den sanne årsaken til smerte. Bli bevisst dine åndehjelpere: Møte med engler, alver, kraftdyr og forfedre. Spør dine åndelige veiledere: Lær å kommunisere med de mange himmelske medhjelperne som er tilgjengelige for oss alle. Pustens mirakel: Helbred deg selv ved hjelp av ditt eget åndedrett. Din sjette sans: Lær å utvikle dine overnaturlige sanser. Du og Chakraene dine: Kanalisert fra forfatterens åndelige veileder. Følelsenes forunderlige kraft: Små forandringer, livsforvandlende resultater. Healing: Om den helbredende kraften i dine hender. Tegn, varsler og orakelbudskap: Lær å samtale med åndenes verden. ECKs åndelige øvelser: Din nøkkel til visdom, frihet og kjærlighet. Mønstre av lys: Lær å aktivisere dine lysmønstre, hvor en ved hjelp av enkle tiltak aktiviserer sitt eget energifelt.
Disse bøkene viser et lite utdrag av mengden spirituelle tilbud som overstrømmer det nyreligiøse markedet, hvor forfatterne vil få andre til å oppleve det samme ved å lære av deres erfaringer, slik det også var med Paulus. Betingelsene for at bøker skal oversettes, trykkes og utgis er betinget av markedet, som viser at det er et stort behov for slik litteratur, som setter de tradisjonelle religionene i bakgrunnen for den nyreligiøse interessen. Vi kan derfor ikke si at menneskene ikke er interessert i det religiøse, men forskyves fra det gammelreligiøse til det nyreligiøse. Lockert som opplevde en dramatisk personlighets-endring i forbindelse med Grof's Holotropiske terapi, funderer over hva som ligger til grunn for den religiøse søken. 'Kanskje kan vi identifisere denne lengselen. Kanskje er det en lengsel etter oss selv. Etter kontakt med vårt eget ubevisste, med vårt Høyere Selv, vårt selvstendige, åndelige Jeg'(168).
De fleste religioner og sekter er basert på spirituelle erfaringer, men problemet er tolkningen. Det var på grunnlag av synske opplevelser Paulus ble enig med Peter om misjonsoppdraget, som ifølge evangeliene var tillagt apostlene, men hvor Paulus fikk sine instrukser gjennom disse opplevelsene. At slike erfaringer skjer er udiskutabelt, men spørsmålet er hva som lå til grunn for Paulus' syn, og historien viser at det ikke er troverdig som gudsåpenbaring. Sannsynligvis hadde Paulus på veien til Damaskus en Nær-døden-opplevelse, ut-av-kroppen-opplevelse, epileptisk anfall e.l., på bakgrunn av hans sinnstilstand, hvor en personlig krise var utløsende. Et fellestrekk hos mange guruer og selvoppnevnte profeter er at de har vært gjennom en krise som resulterte i sterke psykiske reaksjoner, men imiteres av deres disipler uten tilsvarende krise, som derfor har ulike forutsetninger for de samme opplevelsene.
Både NA og NT opphøyer mennesket til stjernestatus i evolusjonens historie og derfor utenkelig at Homo Sapiens er et forbigående fenomen og historisk intermesso. Det fenomen at alle religiøse setter mennesket - seg selv - i sentrum for gudens skaperverk, det høyeste mål i skapelsesprosessen, har både psykiske årsaker og troen på at gudene skapte alt for menneskene. Det skjer et paradigmeskifte i vår tid hvor de gamle religiøse holdningene med deres guder og djevler er på vei ut, fordi det viser seg at det kun er myter og dogmer, ikke guddommelige realiteter. Derfor er også den nye troen på vei inn.